Regulamin Sprzedaży

REGULAMIN DLA KONSUMENTÓW

 1. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego emocjonalnadroga.pl w szczególności wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy oraz klientów będącymi wyłącznie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”).

 

 1. Rodzaj świadczonych usług

Sprzedawca w ramach prowadzonego sklepu  prowadzi sprzedaż usług  na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach (główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia) sprzedawca zamieszcza na stronie: a.k-marketing.pl/jak-reklamowac/

 

 1. Dane identyfikujące sprzedawcę

Sprzedaż prowadzona jest przez Piotr Mart prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: „Piotr Mart Consulting” z siedzibą w Wieluniu ul. Fabryczna 2E NIP: 9222336082 REGON: 101324865

 

 1. Dane kontaktowe

Wszelką korespondencję można kierować na adres email sprzedawcy bok@k-marketing.pl

 

 1. Rejestracja

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach sklepu. W formularzu rejestracyjnym  klient podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Klient obowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Sprzedawca może uzależnić rejestrację od weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Podanie powyższych danych jest dobrowolne. 

 

 1. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów udostępnione klientom na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie ich składniki, w tym cła i podatki, nie obejmują jednak kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi kupujący. W przypadku wysyłki elektronicznej, dostawa jest bezpłatna.

 

 1. Zawarcie umowy

Zamówienia następuje po wyborze przez klienta towaru za pomocą funkcji „zamawiam”, a następnie naciśnięcie przycisku zamówienia. Z chwilą złożenia zamówienia sprzedawca informuje klienta o tym, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru/usługi.

 

 1. Termin i sposób zapłaty

Płatność za zamówiony towar wykonuje się za pośrednictwem firmy dotpay.pl.

 

 1. Realizacja zamówienia

Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej automatycznie w momencie potwierdzenia przez system  płatności, a w przypadku awarii systemu do automatycznego dostarczania usługi w formie elektronicznej – ręcznie, następnego dnia roboczego.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny o ile usługa nie została dostarczona w formie elektronicznej na podany adres email. W przypadku, gdy klient nie zgłasza sprzedającemu, że usługa nie została zrealizowana (ebook nie został dostarczony), uznaje się, że klient otrzymał ebooka na wskazany adres email. W takim przypadku stosuje się punkt 13 niniejszego regulaminu: „Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 

 1. Forma odstąpienia

Klient może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

 

 1. Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy sprzedawcą i klientem umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do:

– umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Reklamacje

Wszelkie reklamacje należy kierować pisemnie na adres poczty elektronicznej sprzedawcy wskazany powyżej. W reklamacji należy wskazać co jest przyczyną reklamacji. Sprzedawca może zwrócić się do klienta z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje kierowane do sprzedawcy są rozpoznawane bez zbędnej zwłoki. Klient jest informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. 90-dniowa gwarancja satysfakcji

Klientowi zamawiającemu treść ebooka w formie elektronicznej przysługuje „90 Dniowa Gwarancja satysfakcji”.  Z gwarancji satysfakcji można skorzystać począwszy od 60 dnia zakupu. W przypadku skorzystania z Gwarancji Satysfakcji, kupujący otrzymuje zwrot zapłaconej kwoty za pośrednictwem serwisu dotpay.pl. Jednocześnie jego dane są usuwane z darmowych aktualizacji.

 

 1. Darmowe aktualizacje

Kupującemu usługę w formie ebooka, dostarczanego w formie elektronicznej pod wskazany adres email, przysługują darmowe aktualizacje treści ebooka zgodnie z treścią oferty. Darmowe aktualizacje będą wysyłane na ten sam adres email, jaki został wskazany podczas zamówienia, chyba że kupujący w wskaże inny adres email do wysyłki darmowych aktualizacji.

 

 1. Przepisy końcowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.06.16 r. i stosuje się go do umowy zawartej po jego wejściu w życie.

 

 

 

Załącznik – formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 „ Adresat: …

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.”